• (+48) 720-895-027
 • biuro@u4f.com.pl

Kim jesteśmy

Union 4 Future Sp. z o.o. (U4F) jest firmą konsultingową wspierającą przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego (przede wszystkim z krajowych i europejskich źródeł publicznych) na rozwój ich działalności (projekty inwestycyjne, szkoleniowe, doradcze). Firma rozpoczęła działalność w 2015 roku, ale łączy w sobie doświadczenie osób, będących praktykami w wielu dziedzinach. Trzon zespołu tworzą osoby silnie związane z zagadnieniami finansów przedsiębiorstw i controllingu, a ich wiedza i doświadczenie są wspierane przez specjalistów z zakresu funduszy strukturalnych UE i finansów publicznych. Firma funkcjonuje w ramach sieci partnerskiej, zapewniającej dodatkowo wsparcie w obszarze regulacji prawnych dotyczących działalności gospodarczej, a także w dziedzinie controllingu, rachunkowości zarządczej, doradztwa strategicznego i finansowego, zezwoleń patentowych.

 

Organizacja zespołu

Stosowany w U4F system organizacji pracy zakłada stałą współpracę z Klientem. W celu zapewnienia efektywnej współpracy stosujemy system polegający na wyznaczeniu odpowiednich zespołów projektowych zarówno po stronie U4F, jak i po stronie Klienta.

Organizacja zespołu projektowego ma charakter ekspercki. Poszczególni eksperci są odpowiedzialni za przygotowanie części/elementów dokumentacji projektowej. Każdy z członków zespołu posiada duży stopień samodzielności w organizacji pracy i koordynacji zaplanowanych działań. Eksperci są angażowani w prace wszędzie tam, gdzie ich wiedza oraz umiejętności będą przydatne. Stała współpraca oraz konsultacje ekspertów zapewniają pełną spójność założeń i poszczególnych treści. Taka organizacja pracy zespołu zapewnia maksymalne zaangażowanie wszystkich jego członków w realizację przedmiotowego zamówienia. Wsparcie merytoryczno-operacyjne zapewniają konsultanci projektu. Nad spójnością i kompletnością całej dokumentacji czuwa Ekspert ds. projektu, który łączy poszczególne elementy opracowane przez zespół w jedną spójną dokumentację.

W zależności od przedmiotu i zakresu zamówienia do jego realizacji powoływany jest specjalny zespół projektowy składający się z poniższych funkcji:

 •   Kierownik projektu
 •   Ekspert ds. projektu
 •   Ekspert ds. analiz i finansów
 •   Konsultanci projektu

Przykładowy zakres odpowiedzialności

 • koordynacja i nadzór nad całością prac związanych z przygotowaniem przez zespół projektowy U4F kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, składającej się m.in. z wniosku o dofinansowanie, biznesplanu;
 • czuwa nad wszystkimi strategicznymi kontaktami z instytucjami uczestniczącymi w procesie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz jej oceny

Przykładowy zakres odpowiedzialności:

 • weryfikacja zgodności współpracy z przyjętymi zasadami,
 • kompilacja wszystkich elementów składających się na całościową dokumentację projektową,
 • opracowanie wniosku z załącznikami (w szczególności biznesplanu), w tym m.in.: opracowanie celów projektu, wskaźników produktu, rezultatu, metod pomiaru poziomu osiągnięcia celów, przygotowanie uzasadnienia i charakterystyki projektu,
 • analiza projektu pod kątem spójności z celami danego Programu Operacyjnego, zgodności z polityką sektorową, politykami horyzontalnymi, dokumentami strategicznymi szczebla regionalnego i lokalnego,
 • wsparcie merytoryczne zespołu projektowego w kwestiach formalno-prawnych;

Przykładowy zakres odpowiedzialności:

 • przeprowadzenie i przygotowanie analiz: problemów i potrzeb oraz otoczenia społeczno-gospodarczego projektu, rozwiązań alternatywnych,
 • przygotowanie analizy instytucjonalnej oraz trwałości projektu,
 • przygotowanie kompleksowej analizy ekonomiczno-finansowej zgodnie z wytycznymi do opracowania biznesplanu,
 • analiza źródeł finansowania projektu oraz okresu trwałości,
 • opracowanie analizy wrażliwości, ryzyka oraz wykonalności projektu;

Przykładowy zakres odpowiedzialności:

 • współpraca z członkami zespołu w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, biznesplanu oraz pozostałych załączników,
 • przygotowanie analizy otoczenia prawnego przedsięwzięcia,
 • opracowanie zasad ew. współpracy z podwykonawcami projektu,
 • wsparcie merytoryczne zespołu projektowego w kwestiach formalno-prawnych,
 • przygotowanie pism wyjaśniających i uzupełnień we wszystkich kwestiach związanych z oceną projektu przez właściwe instytucje wszelkiego szczebla (w tym niezbędne konsultacje z tymi instytucjami).

Ścisła współpraca

Przed przystąpieniem do współpracy rekomendujemy, aby także po stronie Klienta został wyznaczony zespół projektowy oraz koordynator odpowiedzialny za kontakty z U4F i ogólne ustalenia dotyczące strategii działania. Skład zespołu projektowego po stronie klienta jest uzależniony od charakteru projektu.

Standardowo rekomendujemy, aby zawierał on następujące osoby:

 • Osoba uprawniona do reprezentowania klienta (niezbędna na etapie nawiązania współpracy i podpisania umowy),
 • Koordynator projektu (osoba posiadająca ogólną wiedzę na temat wszystkich aspektów zarówno biznesowych, jak i technicznych planowanego projektu),
 • Główny Księgowy,
 • Prawnik (opcjonalnie).

W celu terminowej realizacji zlecenia niezbędne jest, aby Klient zobowiązał się do zapewnienia U4F dostępu do dokumentów i informacji w wymaganym zakresie. Po podpisaniu umowy U4F przygotuje listę dokumentów i informacji niezbędnych do przygotowania i realizacji zlecenia. Lista ta jednak nie może być zamknięta w momencie podpisania umowy ze względu na indywidualny charakter każdego zlecenia. Z tego powodu U4F zastrzega sobie prawo złożenia prośby o przekazanie dodatkowych dokumentów i informacji w trakcie realizacji projektu.

U4F zobowiązane będzie bezzwłocznie informować Klienta o wszelkich brakach, opóźnieniach w udostępnianiu dokumentów i informacji, trudnościach we współpracy z podmiotami wskazanymi do współpracy przez Klienta, a także o wszelkich innych problemach i przeszkodach mogących mieć wpływ na należyte wykonywanie przez U4F zlecenia, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

Po podpisaniu umowy organizowane zostanie spotkanie w celu zapoznaniu członków zespołów projektowych. Następnie Kierownik projektu ze strony U4F zorganizuje spotkanie zespołu w celu opracowania szczegółowego planu prac oraz określenia kamieni milowych, które umożliwią bieżący monitoring zaawansowania realizacji zamówienia.

 

Doświadczenie projektowe

Union 4 Future zajmuje się zarówno doradztwem w pozyskaniu dofinansowania z funduszy unijnych dla podmiotów prywatnych jak i instytucji publicznych. Zapraszamy do sekcji  – Projekty – w celu zapoznania się z realizowanymi przez nas działaniami.

Login to your Account