• (+48) 720-895-027
 • biuro@u4f.com.pl

Oferta doradcza

W ofercie U4F znajduje się świadczenie następujących usług:

Doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych

 • ocena kwalifikowalności projektu do dofinansowania, wybór najbardziej optymalnego programu dotacyjnego, dostosowanie projektu w celu maksymalizacji poziomu wsparcia przedsięwzięcia i maksymalizacji punktacji rankingowej, doradztwo w zakresie montażu finansowego inwestycji,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, w tym biznes planu lub studium wykonalności,
 • wsparcie w pozyskaniu dokumentów do wniosku o dofinansowanie (np. promesa kredytowa, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie na budowę),
 • pomoc w znalezieniu partnerów do realizacji projektu, w tym jednostek naukowych,
 • koordynacja całego procesu aplikacyjnego, wsparcie i doradztwo w kontaktach z instytucjami zarządzającymi funduszami unijnymi,
 • doradztwo w zakresie podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Wdrażającą,
 • opracowanie niezbędnych procedur (m.in. finansowych, organizacyjnych) wymaganych przy realizacji projektu,
 • prowadzenie rozliczenia projektu: sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań okresowych,
 • kompleksowy monitoring poprawności realizacji projektu i jego zgodności z wytycznymi unijnymi i danego programu pomocowego;

 

Prowadzenie szkoleń

 • szkolenia dla firm w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,
 • szkolenia w zakresie zarządzania projektami unijnymi,
 • szkolenia w zakresie rozliczania projektów unijnych.

Wielowymiarowa ocena potrzeb Klienta

 •  Rozmowy z przedstawicielami Zamawiającego w celu doprecyzowania potrzeb.
 • Analiza stanu obecnego (stan przygotowań, posiadane dokumenty, dotychczasowe działania, dotychczasowa korespondencja z IP oraz pozostałymi instytucjami dotycząca danego projektu).
 • Analiza rynku w zakresie aktualnie realizowanych podobnych przedsięwzięć.
 • Analiza wymagań i wytycznych Instytucji Wdrażającej / Pośredniczącej.
 

 

Login to your Account