• (+48) 720-895-027
 • biuro@u4f.com.pl

Przykłady projektów

Union 4 Future zajmuje się zarówno doradztwem w pozyskaniu dofinansowania z funduszy unijnych dla podmiotów prywatnych jak i instytucji publicznych. Poniżej prezentujemy wybrane przykłady projektów obrazujące nasze bogate doświadczenie.

 

Projekty twarde

Najważniejsze projekty inwestycyjne (głównie w ramach PO IG oraz regionalnych programów operacyjnych) zrealizowane przy wsparciu doradczym ekspertów U4F:

Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Koncepcja przedsięwzięcia, aplikacja wnioskowa oraz merytoryczna opieka nad dwoma projektami inwestycyjnymi przedsiębiorstwa Stalmech, polegającymi na rozwoju produkcji wyrobów metalowych i wdrożeniu nowych linii technologicznych w firmie. Obydwa projekty zostały zatwierdzone do dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”, dwa projekty dofinansowane w wysokości: 8,96 mln zł oraz 8,2 mln zł.

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Szereg aplikacji przygotowanych pod projekty innowacyjne (e-usługi) w ramach PO IG, Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, o łącznej wartości dofinansowania blisko 1,5 mln zł.

Rozwój przedsiębiorczości

Projekt inwestycyjny pn. „REVO – innowacyjna i ekologiczna technologia suszenia i utwardzania lakierów samochodowych w firmie ABC-Cars” otrzymał dofinansowanie w kwocie bliskiej 0,5 mln zł z Działania 1.5. „Rozwój przedsiębiorczości”.

Transport miejski

„Zwiększenie dostępności transportu zbiorowego […] poprzez kupno nowoczesnego taboru przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Radomiu” – projekt zaplanowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 5.1 „Transport miejski”. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 15 mln zł, wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła: 10,4 mln zł.

Turystyka

Projekt znajdujący się na liście kluczowych „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej Konstancina-Zdrój” otrzymał dofinansowanie z Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Łączny koszt projektu wyniósł 36 mln zł, przy czym poziom dofinansowania oszacowany został na 8,9 mln zł.

 
 

Projekty miękkie

Przedstawiamy również listę przygotowanych przez nasz zespół aplikacji o dotacje unijne na tzw. projekty miękkie (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) w następujących działaniach:

 

7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

 • Warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet z Miasta i Gminy Orneta, wartość projektu: 40 250,00 zł.
8.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

 • Prawo jazdy kat. C naszą szansą (Gmina Orneta), wartość projektu: 49 590,00 zł,
 • Prawo jazdy kat. C naszą szansą (Gmina Frombork), wartość projektu: 49 995,00 zł.
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

(Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw)

 • Inwestujemy w kapitał ludzki – podwyższenie kwalifikacji lekarzy weterynarii 3, wartość projektu: 499 895,63 zł,
 • Szkolenia dla pracowników „MIR-WIT” Sp. z o.o., wartość projektu: 193 372,21 zł,
 • Inwestujemy w kapitał ludzki – podwyższenie kwalifikacji lekarzy weterynarii 2, wartość projektu: 235 745,20 zł.
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

(Poddziałanie 9.1.2 Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”)

 • Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w Akademii Prymusa, wartość projektu: 30 000,00 zł.
9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

 • CyberPomocy! – szkolenie dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania i zwalczania cyberprzemocy na Warmii i Mazurach, wartość projektu: 301 374,10 zł,
 • CyberPomocy! – szkolenie dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania i zwalczania cyberprzemocy, wartość projektu: 310 094,10 zł.
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 • Język angielski oknem na świat , wartość projektu: 50 000,00 zł,
 • Dziedzictwo Warmii, wartość projektu: 50 000,00 zł.
 
 

Szkolenia

Na nasz zespół składają się również wysoce wykwalifikowani i doświadczeni ludzie – trenerzy, managerowie projektów, doradcy od lat związani ze środowiskiem Funduszy Europejskich – eksperci w prowadzeniu szkoleń w następujących dziedzinach:

Fundusze europejskie (przeszło 200h szkoleń 2011-2015) m.in.:

 • Nowoczesne narzędzia rozwoju oraz doskonalenia osób zaangażowanych w Lokalne Grupy Działania
 • Zarządzanie realizacją projektu finansowanego ze środków POKL
 • Zarządzanie realizacją projektu finansowanego ze środków PROW
 • Zarządzanie zespołem projektowym w realizacji dotacji
 • Pomoc publiczna w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych
 • POIG i POIŚ dla przedsiębiorców
 • Formalności związane z pozyskiwaniem środków UE na projekty inwestycyjne
 • Budżetowanie projektu w przedsiębiorstwie
 • Rozliczanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych –budżet, dokumentowanie wydatków, sprawozdawczość 8h/szkolenie
 • Realizacja budżetu i sprawozdawczość w projektach UE
 • Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju – aspekty formalne i praktyczne
 • Nowa perspektywa Funduszy Europejskich 2014-2020
 • Finansowanie zewnętrzne przedsięwzięć lokalnych
 • Regionalne Programy Operacyjne w perspektywie 2014-2020 (świętokrzyskie, małopolskie, łódzkie, wielkopolskie, mazowieckie, podkarpackie)
 • Fundusze UE dla przedsiębiorców w perspektywie 2014-2020
 • Fundusze UE 2014-2020 dla organizacji pozarządowych
Mikro- i małe przedsiębiorstwa oraz ich działalność (ponad 100h szkoleń 2011-2015) m.in.:

 • Tworzenie przedsiębiorstw – marketing, formalności, rachunkowość, środki zewnętrzne dla przedsiębiorstw
 • Rozwój firmy sektora kreatywnego
 • Promocja i marketing działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorca na Facebooku – social media na miarę potrzeb i możliwości
 • Wioski tematyczne i zagrody edukacyjne jako dodatkowe źródło dochodu
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Działalność lokalna, organizacje pozarządowe (blisko 50h szkoleń 2011-2015) m.in.:

 • Tworzenie oddolnych inicjatyw lokalnych – planowanie, budowanie zespołu
 • Inicjatywa międzypokoleniowa – współpraca młodzież – seniorzy, aspekty praktyczne
 • Funkcjonowanie spółdzielni socjalnych
 • Młodzieżowe projekty społeczne
 • Projekt – jak go zaplanować, sfinansować i zrealizować?
 • Lokalny lider – aktywizacja społeczności lokalnej
 • Dobre praktyki projektów na rzecz społeczności lokalnej – organizacje pozarządowe
 • Organizacja Pożytku Publicznego – praktyczne aspekty funkcjonowania

Login to your Account